LĪGUMS Nr. ________

Rīgā 2019. gada _____._______________

Fotogrāfs Juris Justs, personas kods 170184-11248, turpmāk tekstā – "Fotogrāfs", un _________________, personas kods________________, turpmāk tekstā - "Klients", noslēdza šādu līgumu:

GUMA PRIEKŠMETS

Fotogrāfs veic kāzu svinību fotografēšanu  Klientam, saskaņā ar Klienta izvēlētajiem  pakalpojumiem un cenām, kas noteikti šajā līgumā.

1. Fotografēšana

1.1 Fotogrāfs apņemas fotografēt Klienta kāzu svinības šajā līgumā noteiktajā datumā un laikā profesionālā līmenī, kuru apliecina Fotogrāfa portfolio, kas atrodams interneta adresē: http://www.jurisjusts.lv/kazu-portfolio/ .

1.2 Ja Fotogrāfs strādā pie Klienta kāzās  vairāk, nekā 8 stundas vienas dienas laikā, Klientam ir jānodrošina Fotogrāfam  laiks vakariņām, bet ne vairāk kā 30 minūtes, vai nodrošināt vakariņas kāzu norises vietā.

1.3 Klienta kāzu svinību datums un laiks:


2. Rezervācijas
2.1 Līguma parakstīšanas dienā Klientam ir pienākums ar pārskaitījumu uz Fotogrāfa norēķinu kontu Nr. LV95PARX0006558200002, AS “Citadele banka”, samaksāt Fotogrāfam sākotnējo iemaksu 100,- EUR (viens simts euro 00 euro centi) apmērā. 

Sākotnējā iemaksa ir drošības garants Fotogrāfam par Klienta labā rezervēto laiku.

Sākotnējā iemaksa 100,- EUR apmērā netiek atgriezta, ja Klients atsaka fotosesiju izvēlētajā datumā.

2.2 Kāzu svinību dienā (___.____.____)  Klients maksā Fotogrāfam skaidrā naudā atlikušo summu ,- EUR (               euro 00 euro centi) apmērā.

2.3 Gadījumā, ja  nav gūta samaksa par  pakalpojumu pilnu komplektu, Fotogrāfs patur tiesības neizpildīt norādīto pasūtījumu, un Klientam sākotnējā iemaksa  netiek atgriezta.

3. Cena

3.1 Saskaņā ar Fotogrāfa cenām, Klients iegūst  pakalpojumu komplektu “_______________” ,_________- EUR (___________________________________ euro centi) vērtībā.

3.2 Pakalpojumu komplektā ietilpst:

3.2.1 Fotogrāfa konsultācija;

3.2.2 fotografēšanas pakalpojumi kāzu svinību dienā (___.____.____);

3.2.3 no 600 (seši simti) līdz 1000 (tūkstotis) fotoattēli, fotoattēlu pēcapstrāde, portretu retušēšana;

3.2.4 2 (divi) digitālo fotoattēlu komplekti: viens - ar izšķirtspēju, kas der publikācijai internetā un otrs - ar augsto izšķirtspēju, kas der kvalitatīvai fotoattēlu drukai;

3.2.5 vienojoties ar Klientu fotoattēlu ierakstīšana Klienta Fotogrāfam piegādātajā digitālajā datu nesējā (flash atmiņas kartē) vai ievietošana “Google Drive” digitālajā glabātuvē internetā un attiecīgās glabātuves adreses un piekļuves datu nosūtīšana Klientam uz Klienta e-pasta adresi.

4. Rezultāti

4.1 Fotogrāfs izvēlās un apstrādā līgumā noteikto fotoattēlu skaitu pēc Fotogrāfa ieskatiem.  Klientam tiek izsniegti tikai apstrādāti fotoattēli. Klients var pieprasīt papildus fotoattēlus pēc vienošanās ar Fotogrāfu. 

4.3 Fotoattēlu apstrādes laiks: 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc kāzu svinību dienas.

4.4 Gadījumā, ja Fotogrāfs iepriekš neparedzēto un attaisnojamo apstākļu dēļ Klienta noteiktajā kāzu svinību dienā nevar īstenot fotografēšanu pats, Fotogrāfs par to savlaicīgi, bet ne vēlāk, kā 1 darba dienu iepriekš pirms kāzu svinību dienas, brīdina Klientu un uz sava rēķina nodrošina cita fotogrāfa (ar līdzvērtīgu profesionālo pieredzi un fotoattēlu kvalitāti) pakalpojumus šajā līgumā atrunātajā apjomā un termiņos.5. Īpašumtiesības.

5.1. Pēc LR Autortiesību likumdošanas, autors (Fotogrāfs) nodod tiesības Klientam izmantot autora materiālu privātam mērķim. 

5.2 Lai veiktu mārketingu,  Fotogrāfam, vienojoties ar Klientu e-pasta sarakstē, ir tiesības izmantot  attēlus, kas uzņemti  kāzu dienā, tai skaitā - tiesības drukāt un publicēt.

6. Pušu rekvizīti

Fotogrāfs:

Juris Justs

Personas kods: 170184-11248

Slokas iela 11-8, Rīga, LV-1007

E-pasta adrese: [email protected]

Tālrunis: +371 26364112

Bankas rekvizīti:

Banka: Citadele Bank

Kods: PARXLV22

Konts: EUR LV95PARX00065582000027. Pušu parakstiFotogrāfs

Juris Justs ______________________________

Klients

_____________________

0

Tālrunis: +371 26364112
E-pasts: [email protected]


 .